Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ» έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ. 072979558. Εδρεύει επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 38, στη Ρόδο. Έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ρόδου και παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες.

  • Η δημιουργία τον δικτυακού τόπου asfaleiesspanoudakis.gr έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του asfaleiesspanoudakis.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

  • Οι Χρήστες της υπηρεσίας asfaleiesspanoudakis.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών με αποστολή email στη διεύθυνση info@asfaleiesspanoudakis.gr ή τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 21:00 και Σάββατο από 09:00 έως 14:00 στο τηλέφωνο 22410-38401.

  • Μέσω της ιστοσελίδας asfaleiesspanoudakis.gr το Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ, παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον χρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που έχει εισάγει αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης.

  • Το Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, το Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.

  • Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει το asfaleiesspanoudakis.gr, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

  • Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος. Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς στο asfaleiesspanoudakis.gr για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας.

  • O χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της πρότασης του χρήστη για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.

Διαδικασία και όροι ασφάλισης

Η επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου ασφάλισης των συνεργαζόμενων με το Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ που παρουσιάζονται στον εκάστοτε χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισήγαγε ο ίδιος χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

  • H υποβολή αίτησης/πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως μέσω της ιστοσελίδας asfaleiesspanoudakis.gr σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση.

  • Το Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο φερεγγυότητας του χρήστη πριν από την προώθηση της αίτησης/πρότασής του στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση αλλά και οποτεδήποτε από την υποβολή της αίτησης/πρότασης έως και την λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη τις απαιτούμενες κατά την κρίση του πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό. Ο χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στο Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ τις αιτούμενες για το σκοπό αυτό πληροφορίες. Επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές μπορεί να επιφέρει αδυναμία προώθησης ή/και εκτέλεσης της αίτησης/πρότασης ασφάλισης ή καταγγελία/ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά περίπτωση.

Ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Σε περίπτωση μη πλήρους εξόφλησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον χρήστη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται.

Γλώσσα – εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με το Ασφαλιστικό Γραφείο - Σπανουδάκης Μιχαήλ συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Οι σχέσεις μεταξύ του ασφαλιστικού γραφείου και χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας του asfaleiesspanoudakis.gr διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του ελληνικού δικαίου.